Intro to Women's Studies

Course

Participant

 • Harzewski, Stephanie   Taught course   2015
 • Harzewski, Stephanie   Taught course   2016
 • Harzewski, Stephanie   Taught course   2018
 • Harzewski, Stephanie   Taught course   2018
 • Harzewski, Stephanie   Taught course   2019
 • Harzewski, Stephanie   Taught course   2020
 • Harzewski, Stephanie   Taught course   2021
 • Ryan, Joelle   Taught course   2015
 • Ryan, Joelle   Taught course   2018
 • Ryan, Joelle   Taught course   2020
 • Valdez, Charli   Taught course   2014
 • Valdez, Charli   Taught course   2014
 • Valdez, Charli   Taught course   2017
 • Valdez, Charli   Taught course   2017
 • Valdez, Charli   Taught course   2019
 • Valdez, Charli   Taught course   2020
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2014
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2014
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2014
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2015
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2015
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2016
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2016
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2017
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2019
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2019
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2019
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2020
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2020
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2021
 • Whitehead, Tamsin   Taught course   2021
 • Credits

 • 4