The elastic properties and piezochromism of polyimide films under high pressure

Academic Article

Authors

 • Wang, Jiayu
 • Zhao, Xiaogang
 • Berda, Erik
 • Chen, Chen
 • Wang, Kai
 • Chen, Shuanglong
 • Zou, Bo
 • Liu, Bingbing
 • Zhou, Qiang
 • Li, Fangfei
 • Chao, Danming
 • Status

  Publication Date

 • May 4, 2016
 • Has Subject Area

  Published In

 • Polymer  Journal
 • Keywords

 • Brillouin scattering
 • Elastic modulus
 • Piezochromism
 • Polyimide
 • Digital Object Identifier (doi)

  Start Page

 • 1
 • End Page

 • 8
 • Volume

 • 90